Vyhledávání

Úvod » > Informace < » Stížnosti a reklamace

Stížnosti a reklamace

Mimosoudní řešení případných sporů

Společnost VICTORIA Finanční společnost, s.r.o. dává přednost mimosoudnímu řešení případných sporů.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, týkajících se smluv neživotního pojištění, je Česká obchodní inspekce a pojistných smluv životního pojištění, je finanční arbitr.

Způsob vyřizování stížností

V případě nespokojenosti pojistníka, pojištěného či jiné oprávněné osoby s postupem zprostředkovatele či jeho zaměstnance, se oprávněná osoba může obrátit se svojí stížností na zprostředkovatele písemně na adrese VICTORIA Finanční společnost, s.r.o. Jírovcova 1790/4, 370 01 České Budějovice nebo elektronicky na adresu: stiznosti.reklamace@victoriafinancial.cz.

Stížnost bude následně zaevidována a po prozkoumání jednatel společnosti požádá zúčastněné osoby k osobnímu jednání k vyřešení oboustranné spokojenosti všech zúčastněných stran. Výsledek jednání a jeho řešení bude proveden písemnou formou, které obdrží obě zúčastněné strany nejpozději do 30ti dnů od doručení stížnosti.

Pojistníci, pojištěný a oprávněné osoby mají zároveň právo obrátit se svou stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz.

Pojistná smlouva se řídí právem České republiky, v případě sporů vzniklých z pojistné smlouvy jsou k jejich řešení příslušné obecné soudy České republiky. Místní a věcná příslušnost soudu je dána obecně závaznými právními předpisy České republiky. Případná žaloba na pojišťovacího zprostředkovatele může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.

Dokument ke stažení - zde


Victoria Financial © 2010 | prohlášení o přístupnosti |