Vyhledávání

Úvod » > Informace < » Pravidla řízení střetu zájmů

Pravidla řízení střetu zájmů

VICTORIA Finanční společnost, s.r.o. , IČO: 082 55 393, Jírovcova 1790/4, 370 01 České Budějovice je

registrována jako samostatný zprostředkovatel u ČNB dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“), zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPS“). Kontaktní údaje: VICTORIA Finanční společnost, s.r.o., Jírovcova 1790/4, 370 01 České Budějovice, telefon: 722 080 030, email: info@victoriafinancial.cz (dále jen „Společnost“), ve smyslu příslušných úředních sdělení České národní banky uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetů zájmů ve Společnosti (Dále jen „Pravidla řízení střetů zájmů“).

Pravidla střetů zájmů

Pravidla řízení střetu zájmů obsahují hlavní zásady a postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů ve „Společnosti“, jakož i u osob, které jsou se „Společností“ majetkově nebo jinak propojeny, a to zejména pro identifikaci možných střetů zájmů, zamezení vzniku střetů zájmů a případné řízení vzniklých střetů zájmů.

Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je, aby při , zprostředkování „ZoDPZ“, „ZoDPS“ nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků a potenciálních zákazníků „Společnosti“, případně třetích osob (finančních institucí, aj.).

Statutární orgán „Společnosti“ průběžně přezkoumává Pravidla řízení střetu zájmů a případně přijme vhodná opatření k nápravě případných nedostatků. „Pracovníkem“ se pro účely těchto Pravidel střetu zájmů rozumí všichni zaměstnanci „Společnosti“, kteří se podílejí na zprostředkování „ZoDPZ“, „ZoDPS“, včetně těch, kteří se mohou na uvedených činnostech podílet na základě jiné než pracovní smlouvy a dále spolupracující partneři „Společnosti“, čímž se rozumí vázaný zástupce ve smyslu ZoDPZ a jejich zaměstnanci.

Případy střetu zájmů

  1. Pro účely Pravidel řízení střetu zájmů se pracovník „Společnosti“ bude dále v textu, společně označovat jako „Pracovník“.
  2. Pro účely Pravidel řízení střetu zájmů se zákazník a potenciální zákazník budou dále v textu, společně označovat jako „Zákazník“.

Základní předpoklady pro efektivní řízení střetu zájmů

Zjišťování a řízení střetu zájmů

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, „Společnosti“ upřednostní vždy zájmy Zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou s „Společnosti“ majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi Zákazníky navzájem, zajistí „Společnosti“ spravedlivé řešení pro tyto Zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může Zákazníkovi odmítnout provedení služby.

Sdělování střetu zájmů

Pokud ani přes přijatá opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů nad zájmy „Zákazníka“, sdělí „Společnost“ v dostatečném předstihu před poskytnutím služby „Zákazníkovi“ informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů. „Společnost“ poskytne „Zákazníkovi“ informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů na trvalém nosiči informaci (v listinné podobě nebo elektronicky) způsobem a v rozsahu, který zohlední povahu „Zákazníka“ a umožní mu řádně vzít v úvahu střet zájmů související se službou „Společnosti“, přičemž „Zákazník“ má možnost učinit informované rozhodnutí, zda využije služby nabízené „Společností“ či nikoli.

Podstatný střet zájmů

V rámci systému vnitřní kontroly „Společnosti“ zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním službám a činnostem, které poskytuje „Společnost“ nebo jiná osoba jejím jménem (např. vázaný zástupce), mohou vést ke střetů zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů „Zákazníka“ (dále též „Podstatný střet zájmů“).

„Společnost“ zabezpečuje, že pracovníci, kteří se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen „Podstatný střet zájmů“, vykonávají svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností „Společnosti“ a závažnosti nebezpečí poškození zájmů „Zákazníků“.

Řízení a postupy k omezení možnosti podstatného střetu zájmů

Vedení záznamů o střetu zájmů v případě pojištění s investiční složkou

Oddělení compliance„Společnosti“ vede a pravidelně aktualizuje písemné záznamy o situacích, kdy vznikl anebo v případě probíhající služby nebo činnosti může vzniknout střet zájmů, který s sebou nese riziko poškození zájmů Zákazníka a předkládají je pravidelně, nejméně však jednou ročně, statutárnímu orgánu „Společnosti“ k vyhodnocení.

Hlavní případy střetu zájmů

NABÍZENÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ („DPS“) V souvislosti s nabízením a zprostředkováním doplňkového penzijního spoření dochází ke střetu zájmů „Společnosti“ a „Zákazníka“, kdy je „Společnosti“ motivována ke zprostředkování smluv o doplňkovém penzijním spoření na základě smlouvy o obchodním zastoupení uzavřené s penzijní společností . Jedná se o případ střetu zájmů, kterému „Společnost“ nemůže efektivně předcházet a předem informuje o této skutečnosti Zákazníka, aby mohl učinit informované rozhodnutí. „Společnost“ před uzavřením smlouvy o doplňkovém penzijním spoření upozorňuje „Zákazníka“, že „Společnost“ a její někteří pracovníci jsou odměňováni penzijní společností, pro kterou „Společnost“ zprostředkovala uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, a současně sděluje „Zákazníka“ maximální výši odměny stanovené právním předpisem. „Společnost“ a její pracovníci nejsou oprávněni přijímat za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti jakékoliv další odměny od penzijních společností nebo s nimi propojených osob (viz níže pobídky).

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ („IŽP“) Při distribuci investičního životního pojištění, na základě požadavků a potřeb „Zákazníka“, „Společnosti“ vyhodnocuje, zda „Zákazník“ zamýšlí investovat a zhodnotit své volné finanční prostředky, případně investovat za účelem zajištění důchodu a v takových případech zajistí, aby byl informován o všech typech investičních produktů odpovídajících požadavkům „Zákazníka“, jejichž sjednání „Společnost“ zprostředkovává (investiční životní pojištění x DPS), a mohl učinit informované rozhodnutí. Dle zákona č. 170/2018 Sb., ZDPZ, pracovník „Společnosti“ při distribuci investičního životního pojištění poskytne „Zákazníkovi“ před sjednáním pojištění RADU. Rada se poskytuje na základě analýzy a vhodných pojistných produktů , které může „Společnost“ zprostředkovávat.

POBÍDKY

Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. „Společnost“ nesmí při poskytování finančních služeb (zprostředkování DPS a pojištění) přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti „Společnosti“ jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu „Zákazníků“ nebo porušení povinnosti řádného řízení střetu zájmů. Pobídka se pro účely finančních služeb nepovažuje za přípustnou, pokud je v jejím důsledku poskytování služeb „Zákazníkovi“ zaujaté nebo narušené. „Společnost“ přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že „Společnost“zajišťuje identifikaci pobídek, činí opatření proti jejich vzniku a případně provádí jejich efektivní řízení.

„Společnost“ vede seznam konkrétních pobídek, přičemž na žádost Zákazníka sdělí podrobnosti k jednotlivé pobídce. Vnitřní plnění v rámci „Společnosti“, které zahrnuje např. odměňování pracovníků, vybavení pobočky apod., není pobídkou. Přijetí nebo poskytnutí pobídky pracovníky „Společnosti“ mimo tento vztah se přičítá „Společnosti“

Formy konkrétních pobídek

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Odměna hrazená „Společnosti“ penzijní společností za zprostředkování smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Výše této odměny „Společnosti“ placené penzijní společností za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření a související činnosti nesmí překročit 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za uzavření jedné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Odměna (provize) hrazená „Společnosti“ pojišťovnou za zprostředkování uzavření pojistné smlouvy a související činnosti (následná péče o pojistnou smlouvu, aj.). Odměna se obvykle skládá ze sjednatelské provize a následné provize.

Dokument ke stažení - zde


Victoria Financial © 2010 | prohlášení o přístupnosti |